Algemene Voorwaarden Gobelin-Tassen.nl

Algemene Voorwaarden voor deze Inter Fibpres website.

Voor deze website handelt Inter Fibpres onder de naam: ‘Gobelin-Tassen.nl’

Artikel 1 –Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2.  Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Inter Fibpres;
 3.  Dag: kalenderdag;
 4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6.  Inter Fibpres: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Inter Fibpres.

Artikel 2 – Identiteit van Inter Fibpres

Inter Fibpres is de statutaire naam van de onderneming zoals ingeschreven bij de KvK.

We handelen tevens onder de namen: Tafelkleedjes.nl, Groene Beer,Green-Bear.UK, ‘Gobelin-Tassen.nl’en Quality Home Shopping . Voor deze website handelt IF onder de naam : ’Gobelin-Tassen.nl’

Ons vestigings- en bezoekadresis Jupiterweg 13  – 3893 GC te Zeewolde (Nederland).

Telefoonnummer: 0031 36 5219960  ook te bereiken van 9:00 – 17:00 uur. Centraal e-mailadres: info@gobelin-tassen.nl KvK-nummer: 06082233  Btw-identificatienummer: NL129654565B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ‘Gobelin-Tassen.nl’ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ‘Gobelin-Tassen.nl’  en de consument.
 2.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunt u deze tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg lezen.
 3.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 4.   Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, zullen worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5.   Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.   Het aanbod is vrijblijvend. ‘Gobelin-Tassen.nl’  is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3.   Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ‘Gobelin-Tassen.nl’  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke en waarheidsgetrouwe afbeelding van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ‘Gobelin-Tassen.nl’ niet.
 4.   Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of gratis retourzending en ontbinding van de overeenkomst.
 5.   Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ‘Gobelin-Tassen.nl’ kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren door een ieder overeenkomstig de echte kleuren van de producten worden geïnterpreteerd en gezien.
 6.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o Naast de gedragscodes waaraan ‘Gobelin-Tassen.nl’  zich heeft onderworpen zijn ook de beschikbare maten, kleuren, designs en materialen vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ‘Gobelin-Tassen.nl’ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ‘Gobelin-Tassen.nl’   passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en geld en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4.   ‘Gobelin-Tassen.nl’ kan op goede gronden besluiten om de overeenkomst niet aan te gaan, te ontbinden of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bijlevering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument bij in bepaalde gevallen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ‘Gobelin-Tassen.nl’ retourneren. Pas dan wanneer het product met goede reden en ongeschonden binnen 14 dagen in Zeewolde is gearriveerd zal ‘Gobelin-Tassen.nl’ het aankoopbedrag van het geretourneerde product over (laten) maken op de rekening van de consument.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan ‘Gobelin-Tassen.nl’  schriftelijk te worden gemeld. Het kenbaar maken van onjuiste of beschadigde levering dient de consument te doen middels het retourformulier op de website of via info@gobelin-tassen.nl.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ‘Gobelin-Tassen.nl’ heeft teruggezonden is de koop een onherroepbaar feit.

Bijlevering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ‘Gobelin-Tassen.nl’ verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien men dit op eigen wijze retourneert/ bezorgt en de producten komen nieuw, ongeschonden en verkoopbaar terug dan is dit ook acceptabel voor gebruikmaking van het herroepingsrecht.

Artikel 7  Kosten in geval van herroeping

 1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van zending en terugzending voor zijn rekening.
 2.   Indien de consument een bedrag voor het product of de producten betaald heeft, zal ‘Gobelin-Tassen.nl’ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ‘Gobelin-Tassen.nl’. De consument is verantwoordelijk voor terugzending en voor alle daarbij horende kosten.
 3.   Indien de terugzending geschiedt vanwege een duidelijk aangetoonde fout of tekortkoming van de leverancier (‘Gobelin-Tassen.nl’) zullen alle eventuele extra (verzend) kosten door de ‘Gobelin-Tassen.nl’ aan de consument betaald/ vergoed/ gecompenseerd worden.

Artikel 8  Uitsluiting herroepingsrecht

 1. ‘Gobelin-Tassen.nl’ kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt indien ‘Gobelin-Tassen.nl’ dit duidelijk in het aanbod, heeft vermeld.
 2.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door ‘Gobelin-Tassen.nl’ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ‘Gobelin-Tassen.nl’ geen invloed heeft;
 8. voor producten waarvan duidelijk zichtbaar , aantoonbaar of aanneembaar is dat ze gebruikt zijn.
 9. voor producten waar dit van te voren door de leverancier voor gemeld is.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in ieder geval inclusief BTW. ‘Gobelin-Tassen.nl’ kan er voor kiezen op o.a. B2B sites om (ook) de exclusief btw. prijzen te vermelden.
 2.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk,-, zet,- en duidelijke vergissingsfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij dergelijke fouten is ‘Gobelin-Tassen.nl’ NIET verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. ‘Gobelin-Tassen.nl’   staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.
 2. Een door ‘Gobelin-Tassen.nl’, fabrikant of importeur verstrekte garantie kan een aanvulling vormen op de wettelijke rechten en vorderingen van de overeenkomst.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten kunnen gratis binnen 14 dagen na levering aan ‘Gobelin-Tassen.nl’  worden gemeld. Terugzending van de producten kan uitsluitend geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat.
 4. De garantietermijn van ‘Gobelin-Tassen.nl’ komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ‘Gobelin-Tassen.nl’ kan nimmer verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ‘Gobelin-Tassen.nl’ en/of op de verpakking behandeld zijn.

 

Artikel 11  Levering en uitvoering

 1.   ‘Gobelin-Tassen.nl’ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2.   Als plaats van levering geldt normaliter het adres dat de consument schriftelijk aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3.   Bij telefonisch/ mondeling bestellen is ‘Gobelin-Tassen.nl’ gerechtigd €2,50 administratiekosten te berekenen. ‘Gobelin-Tassen.nl’ heeft het recht dergelijke bestellingen van herroepingsrecht uit te sluiten.
 4.   Met inachtneming van hetgeen hierover in deze voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen normaliter binnen 2 werkdagen maar altijd uiterlijk binnen 4 werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5.   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6.   In geval van ontbinding conform dit artikel zal de ‘Gobelin-Tassen.nl’   het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7.   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, heeft ‘Gobelin-Tassen.nl’ het recht de bestelling te herroepen/ annuleren of (na overleg met de consument) een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 8.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij ‘Gobelin-Tassen.nl’ Wanneer de postbode/ transporteur/ koerier echter het pakket heeft afgeleverd of zelfs een handtekening van een ontvanger op het vermelde adres kan overleggen, komt de verantwoordelijkheid t.a.v schade of vermissing bij de consument te liggen.

Artikel 12 – Betaling

 1.   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. In gevallen wanneer deze betaling niet vooraf kan plaatsvinden dient de consument binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst te betalen.
 2.   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ‘Gobelin-Tassen.nl’  te melden. Kosten gemaakt door verkeerd door de consument ingevoerde verzendgegevens of kosten gemaakt doordat aflevering cq door de klant afhalen van het pakketje niet mogelijk is zijn in zijn geheel voor de consument.
 3.   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ‘Gobelin-Tassen.nl’   behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1.   ‘Gobelin-Tassen.nl’   behandelt de klacht overeenkomstig haar eigen klachtenprocedure.
 2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ‘Gobelin-Tassen.nl’
 3.   Bij Gobelin-tassen.nl ingediende klachten worden maximaal binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ‘Gobelin-Tassen.nl’ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5.   Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden,  kunnen door de consument bij de Stichting WebwinkelKeur worden ingediend.  Deze is bereid gratis te bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ‘Gobelin-Tassen.nl’ als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn wel kosten verbonden die door de consument aan de betreffende commissie betaald dienen te worden.
 6.   Een klacht schort de verplichtingen van ‘Gobelin-Tassen.nl’  niet op, tenzij ‘Gobelin-Tassen.nl’ schriftelijk anders aangeeft.
 7.   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ‘Gobelin-Tassen.nl’, zal ‘Gobelin-Tassen.nl’ naar haar keuzeof de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of compenseren, dan wel het product terugbetalen.
 8. Indien vóór afhandeling van een geschil de consument meent zich negatief op social media te moeten uiten en daarmee ‘Gobelin-Tassen.nl’  niet de kans geeft naar redelijkheid te reageren, staat ‘Gobelin-Tassen.nl’  in haar recht wanneer ze de consument geenszins compenseert.

Artikel 15 – Geschillen

 1.   Op overeenkomsten tussen ‘Gobelin-Tassen.nl’   en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is - ook indien de consument woonachtig is in het buitenland - uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2.   Het Weens Koopverdrag is NIET van toepassing.

Artikel 16 Privacybeleid: 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Vandaar ook dat we u willen laten weten welke

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle aanbiedingen op de websites: Groenebeer.nl – Tafelkleedjes.nl’ - Gobelin-Tassen.nl -en Qualityhomeshopping.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Inter Fibpres niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere dan haar eigen sites en bronnen. Amazon.de en BOL.com zijn sites die onze producten promoten maar waarvan wij het privacy beleid niet kunnen bepalen. Door gebruik te maken van deze websites geeft u aan hun privacy beleid te accepteren.

‘Gobelin-Tassen.nl’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens. Gebruik van onze diensten.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Inter Fibpres of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Inter Fibpres  of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbriefmailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Inter Fibpres  Jupiterweg 13   3893 GC Zeewolde 

Rechtstreekse telefoon:  +31 36 5219960 of via e-mail: Info@gobelin-tassen.nl